*

Het Mensenrechtenparcours verbindt zeven stedelijke fresco's in verschillende wijken van de gemeente Jette. U kunt het thema van de mensenrechten te voet of met de fiets ontdekken, alleen, met uw gezin of in groepen met mensen van verschillende leeftijden.

Wandeling Fiets lus

Info

Voor elke fresco is er een informatiefiche over een of meer van de rechten uit de Verklaring van de Rechten van de Mens, het standpunt van de kunstenaar die het fresco heeft gemaakt en leuke activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen vanaf 4 jaar. De voorgestelde inhoud bestaat uit inleidingen en beschouwingen over de bescherming en verdediging van de mensenrechten. Ze zijn bedoeld om een discussie op gang te brengen en de wens om de behandelde thema's verder uit te diepen.

download Download de kaart download Download het boekje

Wandelkaart en brochure verkrijkbaar bij het Centre Culturel de Jette en de Gemeente Jette

tape

Een woord over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)

Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog was er dringend behoefte aan een internationaal systeem om individuen te beschermen tegen het misbruik van staten. Deze kwamen vervolgens bijeen om de gemeenschappelijke waarden van de verschillende volkeren te definiëren en besloten zich te verenigen onder een sterk symbool: de opstelling van een handvest waarin de mensenrechten worden vastgelegd. Zo stelde de Algemene Vergadering van de pas opgerichte Verenigde Naties (VN) in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op. Het bevat 30 artikelen en wordt beschouwd als de fundamentele referentie inzake mensenrechten. Beschouwd als een van de meest verspreide teksten ter wereld, met meer dan 460 vertalingen, is het niet de minst betwiste.

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming en handhaving van deze mensenrechten?

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is noch een juridisch bindend verdrag, noch een wet. Het is een uitdrukking van een gemeenschappelijke visie, een ideaal. Vervolgens heeft het echter aanleiding gegeven tot talrijke internationale overeenkomsten. De meeste lidstaten hebben deze supranationale verdragen bekrachtigd en zich er aldus toe verbonden de daarin genoemde rechten in hun nationale grondwet op te nemen en deze door middel van passende maatregelen en/of wetten te beschermen. Deze internationale verdragen verplichten staten om:
  • De mensenrechten te respecteren.
  • Deze mensenrechten te beschermen door mensenrechtenschendingen te voorkomen of aan te pakken, onder meer door structuren en diensten ter beschikking te stellen om de slachtoffers bij te staan.
  • De mensenrechten onder de bevolking te bevorderen.

Wie controleert of een staat deze rechten beschermt en respecteert?

  • De VN en gewestelijke organisaties
  • Niet-gouvernementele organisaties (NGO's)
  • Staten
  • Individuen